top of page

קול קורא 2017 - כללי הגשה ונהלים

לסבית קטלנית בשיתוף קרן יהושוע רבינוביץ' מכריזות על מועד הגשה לפיתוח תסריט לפרויקט תעודי בנושאים הקשורים ללטבפא"ק בישראל - לקידום ועידוד יוצרות מהקשת המגדרים ונושאים הקשורים בהן, וגיוון העשייה והיצירה הקולנועית בישראל. 

את הפרויקטים יש להגיש עד לתאריך 7.01.18. הודעה ראשונית על הפרויקט הנבחר לתמיכה והודעות על הפרויקטים שלא נבחרו, יתקבלו עד לתאריך 1.03.18. התמיכה הסופית מותנית בקבלת התמיכה המיועדת לקרן לתחום זה ממשרד התרבות והספורט, ובאישור דירקטוריון קרן רבינוביץ'.

 

יש להגיש את הפרויקטים על פי הכללים המצורפים כאן, למייל: lethallesbian.script@gmail.com. פרטים נוספים ניתן לקבל בעמוד הפייסבוק של לסבית קטלנית, או במייל זה.  

כללים אלו הם תוספת לכללים ולנהלים של קרן רבינוביץ', אותם ניתן למצוא כאן.

א. ההגשות יתקבלו למייל lethallesbian.script@gmail.comולא באתר הקרן.

ב. להגשות יש לצרף כדלקמן:

- טופס בקשה (מצורף)

- סינופסיס (היקף 1-2 עמודים)

- הצהרת כוונות (עד עמוד)

- קורות חיים של הבמאית/מפיקה/יוצרת

- תקציב

- הצהרה על זכויות בפרויקט (מצורף לטופס הבקשה)

- אופציונאלי: תחקיר ראשוני/ תאור דמויות (3-4 עמודים)

ג. התקציב הוא לפיתוח סרט תעודי, ולכן ניתן להגיש סינופסיס לפרויקט כז, אך ניתן להגיש גם רעיונות והצהרת כוונות בשלבים פחות מפותחים - כל עוד הרעיון והצהרת הכוונת ברורים. ניתן גם להגיש סינופסיסים מפותחים יותר, אך יש לקחת בחשבון את התקציב המוצע, ואת העובדה שלא מדובר בתקציב להשלמת הפקה.

ד. לא יתקבלו סרטים גמורים, או בשלבי עריכה.

ה. הפרויקטים ייבחרו על ידי שלוש לקטוריות ובשיתוף קרן רבינוביץ', בהתאם לכללי הקרן. 

ו. סרט שייקבל תמיכה מתחייב לפרסם בסיום הסרט את הלוגו של לסבית קטלנית, שיימסר לו על ידי הפסטבל, בנוסף ללוגו קרן רבינוביץ' לאומנויות, בהתאם לכללי הקרן ולנהליה. 

ז. התמיכה בסרט הזוכה מותנית בחתימת הסכם לתמיכה עם קרן רבינוביץ' לאומנויות, בהתאם לכללי הקרן ולנהליה. 

ח. הסרט שייקבל תמיכה יוקרן בהקרנת בכורה בפסיבל לסבית קטלנית בשנה שבה יושלם. במידה ולא יתקיים פסטיבל באותה השנה, הוא יוקרן בהקרנת בכורה באירוע מיוחד בשיתוף הפסטיבל. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

bottom of page